Truy cập nội dung luôn

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10 và theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐNDngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2953/UBND-TH về thông tin nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10 và theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐNDngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.

Chi tiết xem tại File đính kèm