Truy cập nội dung luôn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019