Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh

Ngày 7/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3008/UBND-NC về thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh.

Chi tiết xem tại File đính kèm