Truy cập nội dung luôn

Triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh