Truy cập nội dung luôn

Phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

02-04-2019

Ngày 29/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1041/UBND-KGVX về việc phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

01-04-2019

Ngày 28/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019

01-04-2019

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019.

Kế hoạch Phòng, chống ma túy năm 2019

01-04-2019

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND Phòng, chống ma túy năm 2019.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

01-04-2019

Ngày 28/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Đặc xá năm 2018

01-04-2019

Ngày 28/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai, thi hành Luật Đặc xá năm 2018.

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019

01-04-2019

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

Báo cáo rà soát trùng thẻ bảo hiểm y tế

01-04-2019

Ngày 28/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1025/UBND-KGVX về việc báo cáo rà soát trùng thẻ bảo hiểm y tế.