Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Kết luận phiên họp lần thứ 14 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

11-03-2019

Ngày 8/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 715/UBND-CNN về việc thực hiện Kết luận phiên họp lần thứ 14 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.

Xây dựng, ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên

11-03-2019

Ngày 8/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 717/UBND-TH về việc Xây dựng, ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

07-03-2019

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 24/TB-UBND Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

07-03-2019

Ngày 05/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính

06-03-2019

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 682/UBND-KSTTHC về việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Công văn chỉ đạo báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh

06-03-2019

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 681/UBND về việc báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP

05-03-2019

Ngày 04/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 644/UBND-TH về việc phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vừng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

05-03-2019

Ngày 04/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 660/UBND-TH về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vừng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.