Truy cập nội dung luôn

Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 (Phục vụ kỳ họp HĐND)

19-07-2019

Ngày 7/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 128/BC-UBND Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 (Phục vụ kỳ họp HĐND) .

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

18-07-2019

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2801/UBND-KGVX Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

17-07-2019

Ngày 16/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 92/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Kế hoạch Triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-07-2019

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về Triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên