Truy cập nội dung luôn

Chủ động ứng phó với thiên tai trong hoạt động khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ 2019

05-07-2019

Ngày 04/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2605/UBND-CNN về chủ động ứng phó với thiên tai trong hoạt động khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ 2019

Giao nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

05-07-2019

Ngày 04/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2601/UBND-TH về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

Rà soát, sắp xếp xe ô tô của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

05-07-2019

Ngày 04/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2595/UBND-KT về rà soát, sắp xếp xe ô tô của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng

04-07-2019

Ngày 03/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2582/UBND-TH về tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng

Tăng cường công tác quản lý di tích lịch sử - văn hoá nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở và trên địa bàn

04-07-2019

Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2556/UBND-KGVX về tăng cường công tác quản lý di tích lịch sử - văn hoá nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở và trên địa bàn.

Kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" và tôn vinh người tiêu biêu tỉnh Thái Nguyên năm 2019

03-07-2019

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-BCĐ về việc tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

02-07-2019

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2547/UBND-TH về việc kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện các dự án tái định cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

24-06-2019

Ngày 20/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 81/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện các dự án tái định cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ