Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019

11-06-2019

Ngày 7/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 75/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019.

Rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

10-06-2019

Ngày 4/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2101/UBND-CNN về rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

10-06-2019

Ngày 05/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2119/UBND-KSTTHC về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

10-06-2019

Ngày 06/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2133/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính

10-06-2019

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2105/UBND-TH về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

10-06-2019

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2104/UBND-KGVX về việc phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.