Truy cập nội dung luôn

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20-03-2020

Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 881/UBND-KGVX về chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

20-03-2020

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 857/UBND-NC về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

20-03-2020

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 849/UBND-TH về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Thực hiện một số nhiệm vụ công tác CCHC năm 2020

20-03-2020

Thực hiện một số nhiệm vụ công tác CCHC năm 2020

Chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp có hoạt động có hiệu quả

20-03-2020

Chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp có hoạt động có hiệu quả

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

19-03-2020

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 852/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020

19-03-2020

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 839/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Mở rộng thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

18-03-2020

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 799/UBND-KGVX về mở rộng thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm

18-03-2020

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 796/UBND-KGVX về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

18-03-2020

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 820/UBND-KGVX về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ

18-03-2020

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 811/UBND-CNN về triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ.

Tổ chức rà soát, cách ly, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

17-03-2020

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 792/UBND-KGVX về tổ chức rà soát, cách ly, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

17-03-2020

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 789/UBND-KGVX về tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

16-03-2020

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 788/UBND-KGVX chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

13-03-2020

Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 772/UBND-CNN về tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

13-03-2020

Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 780/UBND-KGVX về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

12-03-2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 742/UBND-KGVX về tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Văn bản số 1504/VP-CCHC ngày 04/3/2020 của Bộ Quốc phòng về việc thông báo Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

12-03-2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 749/UBND-KSTTHC về thực hiện Văn bản số 1504/VP-CCHC ngày 04/3/2020 của Bộ Quốc phòng về việc thông báo Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Tổng kết, đánh giá và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

12-03-2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 762/UBND-KGVX về tổng kết, đánh giá và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương

12-03-2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 761/UBND-KGVX về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương