Truy cập nội dung luôn

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019

22-04-2019

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1404/UBND-TH về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ

22-04-2019

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 40/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ.

Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

22-04-2019

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1393/UBND-CNN về thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo

22-04-2019

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1381/UBND-KGVX về việc tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo.

Tăng cường biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

19-04-2019

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1367/UBND-KGVX về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Kế hoạch về việc triển khai Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

18-04-2019

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về việc triển khai Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

18-04-2019

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1346/UBND-KT về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019, triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Y tế và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

18-04-2019

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1334/UBND-CNN về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019, triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Y tế và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.