Truy cập nội dung luôn

Thông báo công khai việc mua sắm tập trung thuốc năm 2019-2020

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thông báo công khai việc mua sắm tập trung thuốc năm 2019-2020, như sau:

- Dự án: Mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2019-2020

- Tổng dự toán: 144.188.727.375 đồng

- Chủ đầu tư: Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

- Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước; nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu khác của các cơ sở y tế

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng

Thông báo mời thầu các gói thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, theo địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

1. Thông báo mời thầu số 20190803603-00, ngày 02/8/2019: Gói thầu số 1- 224 danh mục thuốc generic

2. Thông báo mời thầu số 20190803618-00, ngày 02/8/2019: Gói thầu số 2- 37 danh mục thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

Đơn vị mua sắm tập trung thuốc: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; điện thoại- 0208.3656585; Địa chỉ: Số 7, đường CMT8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.