Truy cập nội dung luôn

Bộ sách tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

Nhằm kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc, phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những tài liệu chính thống, xác thực này để thúc đẩy công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tới các cơ quan, trường học và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên giới thiệu, phổ biến “Bộ sách tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam” do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản. (Gửi kèm theo Danh mục các đầu sách)

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn