Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025

17-02-2020 15:52

 

Sáng 17/2, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến về triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 và một số chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và 9 điểm cầu tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khái quát các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025. Theo đó, mục tiêu chung của tỉnh là xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi có lợi thế của tỉnh; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Cụ thể, giai đoạn 2019 - 2025 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh tăng bình quân 3,5%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng bình quân 3%/năm. Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt đến năm 2025 đạt 125 triệu đồng/ha, đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/người/năm, đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng/người/năm...

Các đại biểu tại hội nghị và các điểm cầu đã thảo luận và cho ý kiến về các giải pháp thực hiện mục tiêu nghị quyết, đề án của tỉnh cũng như các đề xuất, kiến nghị của địa phương nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Cần cụ thể hóa các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương; hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giết mổ tập trung, đặc biệt là khi có dịch bệnh xảy ra; có hướng dẫn cụ thể đối với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm; định hướng về quy hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung cho phù hợp với điều kiện từng địa phương; giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư cho sản xuất nông nghiệp; đa dạng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, trong đó tăng cường xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ý kiến, giải pháp cũng như những kiến nghị của các ngành và các địa phương. Đồng thời yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 10 vào nghị quyết của Đảng bộ huyện, thành phố, thị xã trong thời gian tới; huy động các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh giao các chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương thực hiện Nghị quyết số 10; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, đề xuất danh mục các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp gắn với các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp tại Nghị quyết số 05 nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong thời gian tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, các địa phương rà soát lại những khó khăn, vướng mắc đã nêu tại Hội nghị, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh để có các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy