Truy cập nội dung luôn

6 tháng đầu năm, các cơ quan tỉnh tiếp 781 lượt công dân

Chiều 4-7, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2019.

Toàn cảnh hội Nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, số lượt tiếp công dân và số đoàn công dân tập trung khiếu nại đông người tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, đã có tổng số 781 lượt công dân được các cơ quan của tỉnh tiếp thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh với 387 vụ việc (tăng 50,48% so với cùng kỳ); có 11 đoàn công dân tập trung khiếu nại đông người (tăng 57,14% so với cùng kỳ). Công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung, điều kiện cho Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ, đột xuất được thực hiện tốt. Ban Tiếp công dân tỉnh đã chuẩn bị nội dung và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 08 buổi tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất và đối thoại với công dân; phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị điều kiện phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 05 buổi tiếp công dân định kỳ. Việc phân loại xử lý đơn thư tại Ban Tiếp công dân tỉnh được thực hiện theo quy định, công tác theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, xử lý đơn thư đối với các ngành, địa phương được tăng cường thực hiện; các ngành đã chủ động phối hợp với các địa phương tiếp, giải thích, tuyên truyền, vận động giải quyết từ cơ sở xã, huyện; tăng cường tổ chức đối thoại tại địa phương, hạn chế đoàn đông người tập trung tại tỉnh, Trung ương. Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận 623 đơn của công dân, đã xử lý 592 đơn, đạt tỷ lệ 95,02%; các cơ quan phối hợp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận 47 đơn thư, đã xử lý 44 đơn, đạt tỷ lệ 93,6%. Công tác an ninh trật tự, an toàn tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh được đảm bảo, ý thức trách nhiệm, đạo đức, tác phong của cán bộ, công chức từng bước được nâng cao.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tiếp công dân tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc tỉnh, UBND cấp huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn năm 2019, các vụ việc do Ban Tiếp công dân và các cơ quan chuyển đến các sở, ngành và các huyện; rà soát, tham mưu giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho lãnh đạo, công chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn; xây dựng và thực hiện quy trình Tiếp công dân và xử lý đơn tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh gắn với thực hiện văn hóa công vụ…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Kim oanh