Truy cập nội dung luôn

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Chiều 18/11, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Theo dự thảo báo cáo, giai đoạn 2015 - 2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 12,1%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2019 Công nghiệp và xây dựng  57,9%, dịch vụ  31,7% và nông, lâm nghiệp, thủy sản 10,3%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 18,53%/năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4,75%; giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 14,72%/năm, trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 21,76%/năm. Đến hết năm 2019, có 70,6% số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; có 82,35% số trường đạt chuẩn quốc gia vượt mục tiêu Nghị quyết; 6,34% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú; 90% gia đình văn hóa, 90% tổ dân phố văn hoá, 70% làng, xóm văn hóa, 90% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đạt so với mục tiêu Nghị quyết; 96,1% xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng/tuổi) đạt 10,6%. Hằng năm tạo việc làm tăng thêm cho 20.318 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,12%/năm (theo chuẩn mới). Ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn đạt trên 50%; có 93% người dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt mục tiêu Nghị quyết…

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, UBND tỉnh đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2020, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,3 %; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7%; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%; giá trị sản phẩm/ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt trên 100 triệu đồng/ha; sản lượng lương thực có hạt đạt từ 438,3 nghìn tấn trở lên; diện tích trồng rừng mới trên địa bàn (gồm cả trồng rừng thay thế)1.647 ha; diện tích trồng chè mới và trồng lại 700 ha; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 15.555 tỷ đồng; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ 02 xã trở lên...

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2019 và những năm vừa qua, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Để thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020, UBND tỉnh đề xuất một số giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng làm rõ trách nhiệm, phân cấp, tăng cường đi sâu sát về cơ sở; nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; thực hiện một số giải pháp đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; thực hiện các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2019, cũng như đưa ra các căn cứ, cơ sở khoa học để xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch cho năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2019 có ý nghĩa quan trọng; trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng thời chuẩn bị cho việc xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương tổng hợp các số liệu phải trung thực, đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo; Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm kiểm soát số liệu chung của các ngành. Sở KH&ĐT tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu cũng như ý kiến tham gia bằng văn bản của các sở, ngành, địa phương,  trên cơ sở đó chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo báo cáo trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong các kỳ họp tới.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu