Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tạo thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp

24-01-2013 13:36

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 136/QĐ - TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Thủ tướng yêu cầu việc lấy ý kiến về các quy định Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của các Bộ, ngành, địa phương phải được thảo luận, lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tham gia sửa đổi Hiến pháp. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Các ý kiến đóng góp vào Dự thảo phải được tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp; không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của bộ, ngành mình và những vấn đề Bộ, ngành quan tâm. Thường trực HĐND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức lấy ý kiến toàn bộ dự thảo; tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của chính quyền địa phương và những vấn đề mà địa phương quan tâm.

Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được gửi về Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 31/3/2013.


Nguồn: Báo KTĐT
Tác giả: