Truy cập nội dung luôn

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Đ/C: VŨ HỒNG BẮC - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Phụ trách chung các mặt công tác của UBND tỉnh; trực tiếp phụ trách công tác: nội chính, công tác tổ chức cán bộ; tài chính ngân sách; kế hoạch và hợp tác đầu tư; xây dựng cơ bản và giao các nguồn vốn liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tài nguyên khoáng sản, giao thông vận tải, thi đua - khen thưởng, công tác đối ngoại nhà nước và các nội dung liên quan đến trình xin cơ chế, nguồn vốn thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

a, Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Sở Nội vụ;

- Sở Giao thông vận tải;

- Lĩnh vực khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên;

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước;

- Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên.

b, Trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng tư  vấn một số lĩnh vực:

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển bền vững;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện đề án “Cải thiện môi trường đầu tư”;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn giao thông;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới;

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2015-2020.

- Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư khu du lịch Hồ Núi Cốc;

- Trưởng Ban Chỉ đạo dự án đô thị 2 bờ sông Cầu;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Thành viên Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu (Ủy ban sông Cầu);

- Trưởng Ban Chỉ đạo địa giới hành chính;

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Trưởng các Ban chỉ đạo khác thuộc ngành lĩnh vực phụ trách là cơ quan thường trực.

c, Phụ trách thành phố Thái Nguyên.

d, Thực hiện công tác quản lý nhà nước, giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Chính phủ;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, ngành Trung ương;

- Quân khu I;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBMT Tổ quốc tỉnh.

Đ/C: NHỮ VĂN TÂM - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Phụ trách lĩnh vực thanh tra; tư pháp; thông tin truyền thông; công tác tư vấn thuế; quản lý thị trường; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính; phòng, chống ma tuý, phòng chống tội phạm; công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có phân giao kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh; viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ (NGO) thuộc lĩnh vực phụ trách.

a, Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Sở Công Thương;

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài nguyên và Môi trường (trừ lĩnh vực khoáng sản);

- Sở Thông tin Truyền thông;

- Thanh tra tỉnh;

- Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên;

- Qũy phát triển đất;

- Quỹ đầu tư phát triển;

- Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;  

- Cục Thuế tỉnh;

- Chi cục Hải quan Thái Nguyên;

- Hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Công ty Điện lực Thái Nguyên;

- Viễn thông Thái Nguyên;

- Hội Luật gia tỉnh;

- Các hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách.

b, Trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng tư  vấn một số lĩnh vực:

- Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thương mại;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Hướng dẫn kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng đất trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp;

- Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thi hành án dân sự;

- Trưởng Ban chỉ đạo Chống thất thu ngân sách;

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thái Nguyên;

- Chỉ đạo, theo dõi Công ty TNHH Thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên;

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật;

- Các hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách;

- Trưởng các Ban chỉ đạo khác thuộc ngành lĩnh vực phụ trách là cơ quan thường trực.

c, Phụ trách huyện: Đồng Hỷ, Đại Từ

d, Thực hiện công tác quản lý nhà nước, giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Các doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

-  Hội Cựu chiến binh tỉnh.

e, Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Đ/C: ĐOÀN VĂN TUẤN - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH , PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Phụ trách lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, xây dựng nông thôn mới; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, lĩnh vực nhà ở; công tác chính sách dân tộc, miền núi, tôn giáo; công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng; phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ; công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có phân giao kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh; viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ (NGO) thuộc lĩnh vực phụ trách.

a, Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Sở Xây dựng;

- Ban Dân tộc; 

- Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh;

- Công tác Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ;

- Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới.

- Ban chỉ đạo công tác GPMB tỉnh;

- Trung tâm phát triển quỹ nhà đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên;

- Liên minh HTX;

- Cục Thống kê;

- Dự trữ Quốc gia;

- Các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần.

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên;

- Các đơn vị kinh doanh bảo hiểm;

- Hội làm vườn;

- Hội sinh vật cảnh;

- Các hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách.

b, Trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng tư vấn một số lĩnh vực:

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2015-2020.

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư khu du lịch Hồ Núi Cốc;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo dự án đô thị 2 bờ sông Cầu;

- Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác và HTX;

- Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống chảy nổ;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống và chữa cháy rừng;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi;

- Trưởng Ban Chỉ đạo giao rừng;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn;

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng;

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

- Trưởng các Ban chỉ đạo khác thuộc ngành lĩnh vực phụ trách là cơ quan thường trực.

c, Phụ trách các huyện: Phú Bình, Võ Nhai, Định Hóa.

d, Thực hiện công tác quản lý nhà nước, giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

- Hội Nông dân tỉnh.

e, Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Đ/C: TRỊNH VIỆT HÙNG - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Phụ trách lĩnh vực: văn hoá - xã hội; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hoá, thể thao và du lịch; lao động, thương binh và xã hội; xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; vệ sinh, an toàn thực phẩm và an toàn lao động; công tác ngoại vụ, ngoại giao nhân dân; các lĩnh vực xã hội khác và công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có phân giao kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh; viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ (NGO) thuộc lĩnh vực phụ trách.

a, Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Ngoại vụ;

- Ban quản lý Khu du lịch vùng hồ Núi Cốc;

- Ban quản lý Khu di tích lịch sử sinh thái ATK - Định Hóa;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên;

- Hội Đông y;

- Hội Chữ thập đỏ;

- Hội Khuyến học;

- Hội Văn học - Nghệ thuật;

- Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật;

- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thái Nguyên;

- Bưu điện tỉnh Thái Nguyên;

- Các Hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách.

b, Trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng tư  vấn một số lĩnh vực:

- Phụ trách điều hành các hoạt động liên quan đến tổ chức Festival trà;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh.

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch;

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Đền ơn đáp nghĩa;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện đổi mới giáo dục;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục bậc trung học;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Thái Nguyên;

- Chủ tịch Hội đồng bảo hộ lao động;

- Các hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách;

- Trưởng các Ban chỉ đạo khác thuộc ngành lĩnh vực phụ trách là cơ quan thường trực.

c, Phụ trách: thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, huyện Phú Lương.

d, Thực hiện công tác quản lý nhà nước, giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên (Tỉnh đoàn);

- Đại học Thái Nguyên, các trường đại học, cao đẳng và trung học dạy nghề và các bệnh viện của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

e, Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự (tổng hợp)