Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 431/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Thái Nguyên. 24/02/2021 Trịnh Việt Hùng
2 430/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. 24/02/2021 Lê Quang Tiến
3 425/QĐ-UBND Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên 24/02/2021 Trịnh Việt Hùng
4 402/QĐ-UBND Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 19/02/2021 Lê Quang Tiến
5 341/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên. 08/02/2021 Lê Quang Tiến
6 315/QĐ-UBND Về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 04/02/2021 Trịnh Việt Hùng
7 278/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Xăng dầu Sông Vân Thái Nguyên thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu trưng bầy, bán sản phẩm hóa dầu và dịch vụ tiện ích tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương (đợt 1) 01/02/2021 Lê Quang Tiến
8 252/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn, cho Công ty TNHH Gold Land Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. 29/01/2021 Lê Quang Tiến
9 237/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 26/01/2021 Lê Quang Tiến
10 304/UBND-NC V/v đính chính nội dung Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên 22/01/2021
11 08/2021/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021 Trịnh Việt Hùng
12 07/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/01/2021 Trịnh Việt Hùng
13 06/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021 Đặng Xuân Trường
14 05/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định hỗ trợ và xâu dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/01/2021 Dương Văn Lượng
15 04/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021 Dương Văn Lượng
16 03/2021/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung Điều 1 của Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 21/01/2021 Trịnh Việt Hùng
17 150/QĐ-UBND Về ban hành Chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, chương trình giao ban hàng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021 20/01/2021 Trịnh Việt Hùng
18 141/QĐ-UBND Điều chỉnh biên chế sự nghiệp và hợp đồng đối với các cơ quan, đơn vị năm 2021 19/01/2021 Trịnh Việt Hùng
19 139/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 19/01/2021 Dương Văn Lượng
20 134/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 19/01/2021 Đặng Xuân Trường