Truy cập nội dung luôn

Bộ Y tế dự kiến bãi bỏ 70 văn bản quy phạm pháp luật

18-04-2019

Đây là những văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc liên tịch ban hành. Lý do bãi bỏ là các văn bản này không còn phù hợp, hoặc do hết hiệu lực, hoặc đã được điều chỉnh bởi văn bản khác.

Thông tư quy định về quản lý an tòan thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

30-11-2018

Ngày 15/11, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT về việc quy định về quản lý an tòan thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

16-10-2018

Ngày 28/9, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Thông tư Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

16-10-2018

Ngày 14/9, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BYT về Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

11-10-2018

Ngày 02/02, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

11-10-2018

Ngày 04/9, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.