Truy cập nội dung luôn

Triển lãm “Văn hóa các dân tộc Việt Nam với việc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”

Nhân dịp “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V tại Phú Yên năm 2019”, trong các ngày từ 19 đến 21/8, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trưng bày triển lãm chuyên đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam với việc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa đồng bào Chăm với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với diện tích 100m2, Triển lãm giới thiệu 300 tài liệu hiện vật thể khối và tài liệu khoa học phụ, phản ánh về đời sống vật chất, tinh thần các dân tộc trong cả nước, được giới thiệu theo không gian 6 vùng văn hóa: Vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng thung lũng, vùng núi cao, vùng ven biển Miền Trung, vùng Trường Sơn - Tây Nguyên và vùng Nam bộ. Triển lãm tập trung giới thiệu những nét văn hóa của các vùng miền thông qua hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ và các giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc để đồng bào tự bảo tồn, vun đắp bản sắc riêng của mình trong xu thế hội nhập của đất nước.  

Hy vọng, thông qua trưng bày sẽ góp phần vào việc tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung, đồng bào Chăm nói riêng trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, nhằm thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Một số hình ảnh về không gian trưng bày của Bảo tàng tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Gian trưng bày của Bảo tàng tại tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Tổ hợp trưng bày nhạc cụ các dân tộc Việt Nam

Tổ hợp trưng bày văn hóa dân tộc Chăm

 

Thực hiện: Nghiêm Thị Minh Hằng – Đỗ Mạnh Cường

BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM