Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

10-06-2019 09:54

Tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn; tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua.

Tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thực hiện Công điện khẩn số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, ngày 7/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2160/UBND-CNN, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Khẩn trương báo cáo kết quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại địa bàn quản lý; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc, nội dung vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định. Rà soát, đánh giá lại công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của địa phương, xác định kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp trong thời gian tới, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, thống kê cụ thể các hộ chăn nuôi, trạng trại chăn nuôi, quy mô đàn và danh sách các cơ sở thu gom, vận chuyển, giết mổ trên địa bàn; khẩn trương có giải pháp để thực hiện giết mổ, tiêu thụ thịt lợn an toàn đảm bảo theo đúng quy định. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ chủ nuôi có lợn tiêu hủy bắt buộc và thực hiện giải ngân hỗ trợ kinh phí đảm bảo đúng theo quy định. Chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch và nghiêm cấm thực hiện giết mổ, buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ lợn tại vỉa hè, lề đường không đúng nơi quy định, buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại các chợ thuộc địa bàn quản lý.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT: Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị và xây dựng báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch của các địa phương, xác định kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và đề ra giải pháp trong thời gian tới, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thống kê cụ thể các hộ chăn nuôi, trạng trại chăn nuôi, quy mô đàn; thống kê danh sách các cơ sở thu gom, vận chuyển, giết mổ trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh và xử lý kịp thời các thông tin về phòng, chống dịch, báo cáo đầy đủ về Văn phòng UBND tỉnh theo quy định…

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm rà soát, thống kê các bếp ăn tập thể, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thống kê các cơ sở, hộ kinh doanh thịt lợn tại các chợ trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu phương án tiêu thụ thịt lợn an toàn theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng: Tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch. Thông tin về số điện thoại phản ánh về tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh để các cơ quan, tổ chức, người dân biết, phản ánh kịp thời. Mọi phản ánh về tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên hệ hoặc nhắn tin tới địa chỉ Sở Nông nghiệp và PTNT (ông Hoàng Văn Dũng, số điện thoại: 0912371606), Chi cục Chăn nuôi và Thú y (ông Lê Đắc Vinh, số điện thoại: 0912580571), Văn phòng UBND tỉnh (ông Đinh Tuấn Bách, số điện thoại: 0856215260).

Rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 4/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2101/UBND-CNN, có ý kiến chỉ đạo như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung làm việc về công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn theo yêu cầu tại Phụ lục I kèm theo Công văn số 2429/BTNMT-TCMT ngày 28/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và bố trí cán bộ có thẩm quyền làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, đánh giá đối với các bãi chôn lấp, các cơ sở xử lý chất thải rắn không thuộc danh sách do Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh. Nội dung kiểm tra, đánh giá và điểu tra, đánh giá đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo yêu cầu tại Phụ lục II kèm theo Công văn số 2429/BTNMT-TCMT ngày 28/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông báo cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh có trong Danh sách kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường biết để chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền và tổ chức đánh giá về công tác cải cách hành chính

- Ngày 4/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2105 /UBND-TH.

Để kịp thời động viên khích lệ những tập thể, cá nhân điển hình, tiếp tục tạo sự đồng thuận trong xã hội phục vụ tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị bảo đảm mục tiêu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác công tác cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; có hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp để nhân lên những việc làm tốt; chủ động giới thiệu, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị.

Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh, Báo Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh:  Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng do đơn vị đảm nhiệm. Tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền về những kết quả đạt được, những điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính; tập trung thông tin, tuyên truyền về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/8/2019.

- Ngày 5/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2119/UBND-KSTT.

Thực hiện quy định về đánh giá giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể như sau:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Chương V Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và hướng dẫn tại Chương III Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Thời gian thực hiện đánh giá: Hàng quý, năm

Đối tượng được đánh giá:

 Đối tượng 1: Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh (các cá nhân trực tiếp tham gia trong quy trình nội bộ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính).

 Đối tượng 2: Cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị này.

Thẩm quyền đánh giá:

Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) giúp Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính đánh giá chất lượng và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

 Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá nội bộ việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình.

 Các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác có liên quan thực hiện đánh giá chất lượng và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc tổ chức điều tra xã hội học (theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 4/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2104/UBND-KGVX, chỉ đạo như sau: 

Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, cập nhật, tham mưu, triển khai thực hiện kịp thời các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử  văn hóa, danh lam thắng cảnh

Ngày 6/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2133/UBND-KGVX, có ý kiến như sau:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và các nội dung yêu cầu tại Công văn số 2009/BVHTTDL-DSVH ngày 28/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; tiếp tục phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai (biên tập và tổng hợp)