Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; nghiên cứu triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp”; thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ 18 đến 23/5)

*Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1846/UBND-KSTTHC về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; huy động các hiệp hội doanh nghiệp tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản đang có hiệu lực thi hành lên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa sở, ban, ngành trong việc thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kịp thời phản ánh, kiến nghị với các bộ, ngành về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Nghiên cứu, góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

*Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1854/UBND-TH về nghiên cứu triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp”

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp gửi tới Hội nghị (nếu có) với tinh thần quyết liệt, triệt để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; báo cáo kịp thời các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư; khắc phục triệt để tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

*Ngày 20/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1823/UBND-NC về thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo để nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức tiếp công dân, đối thoại để giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Đối với những địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo tập trung đông người tại các cơ quan ở Trung ương, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện cử người phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tiếp, giải thích, vận động công dân trở về địa phương.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

*Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1856/UBND-TH về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở kết quả đạt được 5 tháng đầu năm, dự ước kết quả tháng 6/2020 để xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020

Trong báo cáo cần đánh giá rõ kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch, các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra

Đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành tại Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 08/9/2016; kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát của năm 2020 là: “Phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã đề ra

Đánh giá công tác tham mưu, đề xuất giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, phát sinh, nhất là trong việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Trên cơ sở dự ước kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2020, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố,  thị xã căn cứ chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh để xây dựng nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành trọng tâm trong giải quyết những vấn đề quan trọng, phát sinh, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục tác động của dịch để phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng dự thảo

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (xong trong ngày 29/5/2020) để thảo luận tại phiên họp thứ 39 của UBND tỉnh (vào ngày 02/6/2020); đồng thời làm tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII và báo cáo Chính phủ đúng thời gian quy định.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh (biên tập)