Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

 

Triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về đôn đốc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19; chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua.

* Ngày 23/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2314/UBND-KSTT về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về đôn đốc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã: Nghiêm túc, tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trườngđiện tử các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tích cực phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025 theo quy định. Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình; quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, phòng ban, đơn vị, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ. Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền. đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục hành chính.

* Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2389/UBND-KGVX đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung: Tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6 năm 2020. Đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao động trong danh sách đã được rà soát, phê duyệt theo đúng quy định, nhất là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, nhất là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

* Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2367/UBND-KGVX về chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX theo kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức Đoàn đại biểu đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, các cháu thiếu nhi chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tại Phiên khai mạc Đại hội. Định kỳ hàng tháng, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Yêu cầu Công ty Điện lực Thái Nguyên xây dựng phương án bố trí hệ thống cấp điện dự phòng tại địa điểm tổ chức Đại hội, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội trong tháng 7/2020.

* Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2398/UBND-KGVX về thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm.

Thực hiện Thông báo kết luận số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm, vận động người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm chức năng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc quảng cáo thực phẩm trên các trang web, mạng xã hội thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

* Ngày 22/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2297/UBND-KGVX về xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh. Tập trung xử lý các hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng như thần dược, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo lừa dối gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng; quảng cáo mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận; quảng cáo lợi dụng lời nói, hình ảnh của Giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, dược sỹ, bệnh nhân; quảng cáo không có nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. Nếu có dấu hiệu hình sự, yêu cầu chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự năm 2015.

Sở Y tế là đầu mối tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh và Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai (tổng hợp, biên tập)