Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

16-04-2019 09:46

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2019; tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên; kiểm tra, xử lý các trường hợp phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định…là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần từ 08/4 đến 12/4.

* Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1254/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2019

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019, đặc biệt là các khoản thu liên quan đến đất đai như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ về đất, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Rà soát danh mục đầu tư công năm 2019 có thu tiền sử dụng đất, bố trí vốn cho các dự án tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất; đồng thời tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 43/UBND-QHXD ngày 05/01/2019 về việc kiểm định xây dựng các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh có chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực. Khẩn trương chỉ đạo, phối hợp với cơ quan thuế địa phương rà soát các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân còn phải nộp để đôn đốc nộp vào ngân sách nhà nước.

Ban Quản lý các khu công nghiệp: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đồng thời lập hồ sơ chứng từ kịp thời ghi thu, ghi chi kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước theo quy định; Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn phải nộp, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan: Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc thẩm định, xác định giá đất để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền thuê đất kịp thời vào ngân sách nhà nước; Sở Xây dựng: Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; xác nhận kết quả kiểm định của đơn vị tư vấn theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan thẩm định phương án tài chính của các dự án đã và đang thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính (nếu có) để kịp thời nộp bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định.

* Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Với mục đích, yêu cầu: Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để triển khai các nội dung được giao tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; xác định cụ thể các nhiệm vụ, phân công các cơ quan, đơn vị để phối hợp thực hiện tốt những nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; thủ trưởng, cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước các cấp: Gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Mục tiêu kế hoạch: Đến hết năm 2019, phấn đấu có 100% cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức viên chức, được cấp chứng thư số để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; phấn đấu 100% văn bản điện tử đi thực hiện gửi liên thông trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của tỉnh phải được ký số; hết năm 2019 phấn đấu: 100% văn bản điện tử đến phải được xác nhận dấu công văn đến bằng ký số, 100% các giao dịch điện tử với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở chính quyền địa phương các cấp phải được ký số, có 70% số cơ quan hành chính nhà nước thực hiện các giao dịch điện tử với ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm, thuế có ký số. Đến năm 2010 đạt tỷ lệ 100%; từng bước nâng cấp, hoàn thiện các ứng dụng triển khai chính quyền điện tử được tích hợp các giải pháp ký số, trước mắt ưu tiên tập trung cho hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý cán bộ công chức và các ứng dụng giao dịch tài chính, bảo hiểm.

* Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1249/UBND-CNN về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định

Thực hiện Văn bản số 2658/VPCP-NN ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình 3 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu cho chính quyền các cấp kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/5/2019.

* Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1198/UBND-QHXD về việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch xây dựng đảm bảo phù hợp với các loại quy hoạch cao hơn, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2035.

Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã tổ chức lập các loại quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quy hoạch xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm; chủ động công khai, minh bạch thông tin về các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh; cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, chủ động thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị; phối hợp với Sở Xây dựng để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức lập các loại quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm của địa phương theo quy định; công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quản lý theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh; cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, khuyến khích kêu gọi thu hút các nguốn vốn khác nhằm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về quản lý quy hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm thuộc địa bàn quản lý.

*Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 1023/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước; tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”.

Rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em; chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tích cực tham mưu, huy động nguồn lực, tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng bơi lội cho trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thường xuyên việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em; phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tuyên truyền, huy động nguồn lực, tổ chức các lớp phổ cập bơi, triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, trung học cơ sở. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, chú trọng đến phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Triển khai xây dựng các mô hình “Trường học an toàn”, “Mùa hè an toàn”, “Nhà trẻ mẫu giáo an toàn” phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác quản lý học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại; rà soát nội dung chương trình giáo dục thể chất trong nhà trường, đặc biệt chú ý hướng dẫn kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó các trường hợp tai nạn, gây thương tích; có kế hoạch lồng ghép tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng bơi lội, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh phù hợp với thực tế. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng bơi lội cho học sinh, thiếu nhi đảm bảo đạt hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời thông tin, phản ánh, cảnh báo những địa điểm, những khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước. Tuyên truyền cho cộng đồng, gia đình, người dân thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, nhất là trong các kỳ nghỉ, mùa mưa bão; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền cho gia đình thường xuyên giám sát trẻ em. Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn”. Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa; giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cộng đồng dân cư; chỉ đạo làm tốt công tác cứu nạn, điều trị và các biện pháp trợ giúp đối với các trường hợp trẻ em bị đuối nước;

*Ngày 9/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Với mục đích yêu cầu: Chủ động ngăn ngừa, hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trên động vật thủy sản. Phát hiện sớm, xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, phát sinh; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thú y thủy sản cho đội ngũ cán bộ thú y; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, nhất là các chủ nuôi trồng thủy sản (NTTS) về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh trong NTTS; nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Nội dung thực hiện bao gồm: Thông tin về các chủ trương, chính sách, quy định, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp PTNT về công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, để người nuôi trồng thủy sản chấp hành tốt quy trình nuôi, chủ động và hợp tác với các cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch bệnh; đào tạo, tập huấn chuyên môn, quản lý nhà nước về thú y thủy sản.

Giám sát dịch bệnh: UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác giám sát đến các ao, hồ nuôi; báo cáo kịp thời các đối tượng thủy sản nuôi bị mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh. Trong trường hợp nghi mắc bệnh nguy hiểm phải lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh và có hướng xử lý phù hợp.

Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý, chống dịch: Chủ cơ sở nuôi, người phát hiện động vật thủy sản mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, có trách nhiệm báo cho nhân viên thú y và UBND cấp xã hoặc cơ quan chuyên ngành thú y nơi gần nhất; cán bộ thú y xã, phường, thị trấn đến ngay cơ sở nuôi để xác nhận thông tin và báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định, đồng thời hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm theo quy định; thông tin về ổ dịch phải được thu thập chi tiết, đầy đủ, chính xác, kịp thời, theo các nội dung điều tra, trong đó, chú trọng các nội dung: Các chỉ tiêu biến động môi trường; kiểm tra biểu hiện lâm sàng, số lượng, loài, lứa tuổi; ngày phát hiện thủy sản mắc bệnh, diện tích thủy sản mắc bệnh, diện tích thả nuôi, tình trạng ao nuôi bị bệnh... Thực hiện kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản, sản phẩm thủy sản theo quy định; thẩm định điều kiện, cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch hoặc thực hiện giám sát dịch bệnh với các cơ sở sản xuất giống có nhu cầu vận chuyển giống ra ngoài tỉnh. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; các cơ sở chuyên vận chuyển, buôn bán thủy sản qua địa bàn tỉnh, các cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản. Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thú y.

*Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1211/UBND-NC về việc chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Công văn số 121/TGCP-PG ngày 18/02/2019 về việc chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, UBND tỉnh giao nhiệm vụ như sau:

Sở Nội vụ: Hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền đến tăng, ni, tín đồ phật tử và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc tổ chức các hoạt động lễ hội, sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở thờ tự; hạn chế, xóa bỏ các hình thức mê tín, dị đoan trong cơ sở thờ tự Phật giáo.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL): Phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTVDL-BNV ngày 30/5/2014 giữa Bộ VHTT&DL và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTVDL-BNV hướng dẫn các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng nội quy, quy định nhằm thực hiện nếp sống văn minh ở cơ sở thờ tự; đề nghị người đứng đầu các cơ sở thờ tự Phật giáo không tổ chức các hình thức tín ngưỡng không thuộc truyền thống của Phật giáo; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lễ hội và các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm (Biên tập)