Truy cập nội dung luôn

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 02/6, các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về các đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (BCH); lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng TW.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo 6 đề án nhân sự khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đề án BCH Đảng bộ tỉnh; Đề án nhân sự BTV Tỉnh ủy; Đề án nhân sự Bí thư Tỉnh ủy; Đề án nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đề án nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo dự thảo Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ tỉnh dự kiến 51 đồng chí, BTV Tỉnh ủy 15 đồng chí (giảm 5% theo đúng quy định của Trung ương).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, uy tín của các nhân sự dự kiến tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy; sự phân bổ nhân sự giữa các sở, ngành, đoàn thể; phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tiểu ban Nhân sự Đại hội và tinh thần nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến của các đồng chí đại biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo các đề án trình tại Hội nghị; khẳng định nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, “then chốt của then chốt”, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, đồng thời để đáp ứng yêu cầu phát triển trước tình hình mới.

Hội nghị cũng nhất trí, tiêu chuẩn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đảm nhận các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng, trong đó, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực của Tiểu ban nhân sự Đại hội) tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn hiện và ban hành các đề án nhân sự Đại hội, làm cơ sở thực hiện các quy trình nhân sự tiếp theo.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai