Truy cập nội dung luôn

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII

 

Ngày 25/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; tập thể thường trực và trưởng ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là những chỉ thị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa, sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Đồng chí đề nghị các báo cáo viên quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung các chỉ thị, nghị quyết. Trong đó, có liên hệ thực tiễn đến tình hình của tỉnh, cũng như việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới… Các đại biểu dự hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới, cùng trao đổi, thảo luận bàn giải pháp thực hiện; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình hành động của Tỉnh ủy; nắm rõ những nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12; những vấn đề mới về công tác cán bộ; quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc xây dựng, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự cấp ủy để có sự lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn trong công tác chuẩn bị đại hội tại địa phương, đơn vị mình, thực hiện đúng phương châm chọn đúng người để giao việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Sau nghiên cứu, quán triệt, các đại biểu nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ tháng 5,6 năm 2020.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh tiếp tục nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương; đồng thời có sự liên hệ với tình hình chung của tỉnh và thực tiễn tại đơn vị, địa phương, với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị; từ đó, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đạt hiệu quả cao nhất.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai