Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 48, khóa XIX: Thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội.

18-06-2019 16:42

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, chiều 18/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 48, khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020 để tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị lần thứ 48 cho ý kiến vào 03 nội dung, trong đó có 02 nội dung về công tác xây dựng Đảng và 01 nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các nội dung đã nêu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với nhiệm vụ thường xuyên: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; sơ kết đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tập trung hoàn thiện các văn bản chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20; triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20, ngày 07/01/2003 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37, ngày 09/10/2014 “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”;

Về nội dung chuẩn bị Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020: Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giao UBND tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và chương trình tổ chức hội nghị.

Về việc chuẩn bị các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX: Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện để thực hiện quy trình tiếp theo. Các tiểu ban và tổ giúp việc các tiểu ban phải khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Các tiểu ban chuẩn bị Đại hội, nhất là Tiểu ban Văn kiện cần tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, tổ giúp việc, chắt lọc, kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây, xây dựng Báo cáo chính trị thực sự xứng tầm trình Đại hội, với định hướng và tầm nhìn xa hơn.

Về Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 09 và Kế hoạch 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành TW khóa 12: Yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp tất cả những nội dung đề xuất của các đơn vị; đồng thời tiến hành khảo sát tình hình thực tiễn tại các địa phương, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sau hơn 01 năm thực hiện để có cơ sở xem xét, quyết định cụ thể./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai