Truy cập nội dung luôn

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

12-03-2019 14:38

Ngày 12/03, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu được học tập, quán triệt 03 nghị quyết, 03 chỉ thị, 01 kết luận và 01 quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 03 nghị quyết, 03 chỉ thị, 01 kết luận và 01 quy định về một số vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/10/2018 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

Sau khi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, chương trình hành động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành thực hiện. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Đồng chí nhấn mạnh, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương được quán triệt và triển khai tại Hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa, sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thống nhất mục tiêu, quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là công việc thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc làm cấp thiết nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên; khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhận thức rõ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết những kiến nghị của nhân dân.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Hải Triều