Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

05-07-2020

Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2469/UBND-NC về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư

03-07-2020

Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2466/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

03-07-2020

Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2464/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII

02-07-2020

Ngày 2/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2456/UBND-TH về giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII

Kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

01-07-2020

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2444/UBND-TH về kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Rà soát, báo cáo về việc thực hiện các Kết luận Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thành phố, thị xã

01-07-2020

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2443/UBND-TH về rà soát, báo cáo về việc thực hiện các Kết luận Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thành phố, thị xã

Nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

01-07-2020

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2417/UBND-CNN về nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

26-06-2020

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2375/UBND-TH về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

Đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

26-06-2020

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2389/UBND-KGVX về đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm

26-06-2020

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2398/UBND-KGVX thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm.

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

26-06-2020

Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2367/UBND-KGVX về chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

23-06-2020

Ngày 22/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2297/UBND-KGVX về xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ

23-06-2020

Ngày 23/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2314/UBND-KSTTHC về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số PAPI 2019

22-06-2020

Ngày 19/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 54/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số PAPI 2019

Chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo

19-06-2020

Ngày 19/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2260/UBND-KSTTHC về chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020

19-06-2020

Ngày 17/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2235/UBND-KGVX về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020

Nghiên cứu, tham mưu nội dung đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương

19-06-2020

Ngày 17/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2241/UBND-QHXD về nghiên cứu, tham mưu nội dung đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương

Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài 6 tháng đầu năm 2020

19-06-2020

Ngày 18/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2255/UBND-TH về báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phát triển mới

17-06-2020

Ngày 17/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2228/UBND-KGVX về thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phát triển mới

Nghiên cứu, tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

17-06-2020

Ngày 17/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2227/UBND-TH về nghiên cứu, tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ