Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3677/UBND-KSTTHC về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước