Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 617/UBND-TH về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021