Truy cập nội dung luôn

Đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2389/UBND-KGVX về đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết xem tại File đính kèm