Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2024/UBND-CNN về báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020

Xem chi  tiết file đính kèm