Truy cập nội dung luôn

Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông

Ngày 10/01, Bộ Thông tin Truyền thông và UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký Biên bán ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Xem chi tiết file đính kèm