Truy cập nội dung luôn

Danh mục và mức hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2020

Ngày 30/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2855/UBND-NC về danh mục và mức hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2020

Xem chi tiết file đính kèm