Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.