Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.