Truy cập nội dung luôn

Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1697/UBND-TH về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết xem tại File đính kèm