Truy cập nội dung luôn

Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3743/UBND-KGVX về quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.