Truy cập nội dung luôn

Tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 742/UBND-KGVX về tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

Xem chi tiết file đính kèm