Truy cập nội dung luôn

Tham mưu giải quyết kiến nghị của Sở Tài chính về công tác quyết toán dự án hoàn thành

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự