Truy cập nội dung luôn

Tham mưu triển khai Nghị định về kiểm toán nội bộ.

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 986/UBND-KT về tham mưu triển khai Nghị định về kiểm toán nội bộ.