Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 26/02/2021

Ngày 01/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận số 23/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 26/02/2021.