Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 85/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2030