Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 377/UBND-TH về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

Xem chi tiết file đính kèm