Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ số: 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020; số 107/2020/NĐ-CP; số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020

Ngày 12/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3965/UBND-NC về triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ số: 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020; số 107/2020/NĐ-CP; số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020