Truy cập nội dung luôn

Chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, khóa XIII

30-10-2019

Chuẩn bị các nội dung trình trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, khóa XIII

Thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

30-10-2019

Thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị triển khai Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên

30-10-2019

Ngày 25/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 130/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị triển khai Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

29-10-2019

Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ

29-10-2019

Báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ

Nghiên cứu, rà soát, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về các nội dung đề xuất của ngành Công Thương

29-10-2019

Nghiên cứu, rà soát, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về các nội dung đề xuất của ngành Công Thương

Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

28-10-2019

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4365/UBND-KGVX về triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

28-10-2019

Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

Giao nhiệm vụ chuẩn bị Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

28-10-2019

Giao nhiệm vụ chuẩn bị Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Rà soát việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIII và các ý kiến của cử tri theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh

25-10-2019

Ngày 23/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4430/UBND-TH về rà soát việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIII và các ý kiến của cử tri theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh.

Giao nhiệm vụ chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII

23-10-2019

Ngày 22/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4406/UBND-TH về giao nhiệm vụ chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII.

Rà soát, làm rõ nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cán bộ công đoàn và công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh

23-10-2019

Ngày 22/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4391/UBND-TH về rà soát, làm rõ nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cán bộ công đoàn và công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

23-10-2019

Ngày 22/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4378/UBND-KT về thực hiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường công tác quản lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

23-10-2019

Ngày 22/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4377/UBND-CNN về tăng cường công tác quản lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.

Đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu thi đua của tỉnh Thái Nguyên năm 2019

23-10-2019

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4370/UBND-NC về đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu thi đua của tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

23-10-2019

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4367/UBND-KSTTHC về thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tuyên truyền về Dự án BOT giao thông

18-10-2019

Ngày 16/10, UBND tỉnh có Công văn số 4312/UBND-CNN về việc “tuyên truyền về Dự án BOT giao thông” để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ trương đầu tư Dự án.