Truy cập nội dung luôn

Tham gia ý kiến vào báo cáo giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

12-12-2019

Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5135/UBND-TH về tham gia ý kiến vào báo cáo giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Bố trí trụ sở làm việc bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã

09-12-2019

Ngày 9/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5126/UBND-KSTT về việc bố trí trụ sở làm việc bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp thuế năm 2019 của BCĐ tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

06-12-2019

Ngày 4/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 145/TB-UBND kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp thuế năm 2019 của BCĐ tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

06-12-2019

Ngày 4/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện chế độ báo cáo năm 2019 và đề xuất các nhiệm vụ xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020

06-12-2019

Ngày 4/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5086/UBND-KSTTHC về thực hiện chế độ báo cáo năm 2019 và đề xuất các nhiệm vụ xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020.

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII

05-12-2019

Ngày 3/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5058/UBND-TH về Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII.

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

04-12-2019

Tháng 10 và 11, UBND tỉnh tỉnh ban hành Báo cáo số 254/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh và Báo cáo số 281/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XIII

Báo cáo Bổ sung kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh

03-12-2019

Ngày 02/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 295/BC-UBND Bổ sung kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

03-12-2019

Ngày 03/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5046/UBND-KGVX về thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc

29-11-2019

Ngày 29/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5018/UBND-CNN về tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ

29-11-2019

Ngày 29/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5013/UBND-TH về nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ

Thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và triển khai tái đàn sau dịch

28-11-2019

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4996/UBND-CNN về thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và triển khai tái đàn sau dịch

Góp ý dự thảo Nghị định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

28-11-2019

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4989/UBND-KSTT về góp ý dự thảo Nghị định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019

28-11-2019

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4985/UBND-TH về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019

Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

28-11-2019

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4981/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội xuân 2020

28-11-2019

Ngày 27/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4975/UBND-KGVX về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội xuân 2020

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị

26-11-2019

Ngày 26/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4945/UBND-TH về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị

Tham mưu giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Võ Nhai

25-11-2019

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4930/UBND-TH về Tham mưu giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Võ Nhai

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025

22-11-2019

Ngày 19/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 141/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Thái Nguyên năm 2019

21-11-2019

Ngày 20/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4862/UBND-KSTTHC về thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Thái Nguyên năm 2019.