Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

10-04-2020

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1233/UBND-NC về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2558/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 của Văn phòng Chính phủ

10-04-2020

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1233/UBND-NC về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

08-04-2020

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1173/UBND-KGVX về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19

08-04-2020

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1183/UBND-KGVX về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

08-04-2020

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1190/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

08-04-2020

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số số 1156/UBND-CNN về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu giai đoạn 2006 - 2020

08-04-2020

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số số 1157/UBND-CNN về tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu giai đoạn 2006 - 2020

Triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

07-04-2020

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1146/UBND-KGVX về triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Rà soát, xây dựng báo cáo và phụ lục số liệu làm cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

07-04-2020

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1155/UBND-TH về rà soát, xây dựng báo cáo và phụ lục số liệu làm cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

07-04-2020

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 32/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19

07-04-2020

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1152/UBND-NC về thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

06-04-2020

Ngày 6/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1126/UBND-KGVX về thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trợ cấp bảo trợ xã hội trong thời gian phòng, chống dịch covid-19

06-04-2020

Ngày 6/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1141/UBND-KGVX về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trợ cấp bảo trợ xã hội trong thời gian phòng, chống dịch covid-19

Thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19

05-04-2020

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1120/UBND-NC về thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

05-04-2020

Ngày 4/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1119/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai

03-04-2020

Ngày 01/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1106/UBND-KGVX về quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai.

Triển khai các giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất, chế biến nông sản

01-04-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1086/UBND-CNN về triển khai các giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất, chế biến nông sản.

Thực hiện quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội

01-04-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1036/UBND-CNN về thực hiện quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1063/UBND-NC về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1062/UBND-CNN về quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.